Artykuł


Egzamin Gimnazjalny

 
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w trzeciej klasie gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i do egzaminu przystąpić w roku następnym.
Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie wpływa na ukończenie szkoły. Nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, uczeń ukończy gimnazjum (pod warunkiem, że ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyska na zakończenie roku szkolnego oceny pozytywne). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.
       Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 
     Egzamin będzie sprawdzał głównie umiejętności i wiadomości potrzebne zdającym do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. Zostały one opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Od  roku szkolnego 2008/2009 składa się z trzech części:
  1. pierwsza obejmuje umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
  2. druga obejmie umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną.
  3. trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Od roku szkolnego 2011/2012 następują zmiany w egzaminie gimnazjalnym.

Egzamin humanistyczny zostanie podzielony na zadania z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.
Czas trwania: 150 minut

    Zadania z języka polskiego w formie zamkniętej lub otwartej. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego tekstu, lecz także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie. Przy ocenie dłuższej wypowiedzi pisemnej uwzględnia się: treść, segmentację tekstu, styl, język, ortografię i interpunkcję.

    Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w związkach tematycznych. Zadania są tak dobrane, aby odwoływały się do poszczególnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

Egzamin matematyczno-przyrodniczy zostanie podzielony na część matematyczną oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Czas trwania: 150 minut

    Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast – zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.

    Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w związkach tematycznych. Tak jak w dotychczasowym egzaminie gimnazjalnym zadania mają sprawdzać wiadomości, np. znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł oraz opanowanie umiejętności prostych, np. wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów. Więcej niż do tej pory będzie natomiast zadań sprawdzających opanowanie umiejętności złożonych, często ponadprzedmiotowych, takich jak rozumowanie wymagające krytycznego myślenia (m.in. na podstawie znajomości metodyki badań przyrodniczych), wykrywanie współzależności elementów lub procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych, stosowanie zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka obcego zostanie podzielony na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Czas trwania każdego poziomu: 60 minut

Zestaw zadań na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego zdającego. Sprawdzane umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.

Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów kontynuujących naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Uczniowie, których obowiązuje poziom rozszerzony, muszą najpierw zdawać poziom podstawowy, który jest obowiązkowy dla wszystkich. Na rozszerzenie mogą zdecydować się także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Uczniowie, przystępujący do trzeciej części egzaminu, na obu poziomach rozwiązują zadania z tego samego języka. Sprawdzanie umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna.
   
    Każdego roku egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu we wszystkich gimnazjach w całej Polsce, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w trzech kolejnych dniach.

    Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie w kwietniu, a także ci, którzy egzamin przerwali, przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku.

 

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017:

 

1. część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2. część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00


3. język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


   Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE. Również miejsce przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym wskazuje dyrektor odpowiedniej OKE.
 
  Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu zostały zawarte w  rozporządzeniu oraz procedurach.

        

    Na egzaminie gimnazjalnym każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym). Zestawy do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego przygotowują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach np. na stronach OKE lub CKE www.oke.waw.pl, www.cke.edu.pl

   Egzamin gimnazjalny rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie są wliczany do czasu egzaminu!
 
  Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony nie więcej niż o:

20 minut w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
- 45 minut w części humanistycznej z zakresu języka polskiego,
- 20 minut w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
- 45 minut w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki,
- 20 minut w części językowej na poziomie podstawowym,
- 30 minut w części językowej na poziomie rozszerzonym
.

    Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni. Karty odpowiedzi, na których są odpowiedzi do zadań zamkniętych (naniesione przez uczniów) oraz wyniki zadań otwartych (wpisane przez egzaminatorów), wprowadza się do elektronicznych czytników, w których każda z kart jest odczytywana. Wynik odczytu wprowadzony zostaje do bazy danych.

Wynik egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych.  Ustala go okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Jest on ostateczny.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Informacje o wynikach egzaminu OKE przesyła do szkoły nie później niż do dnia zakończenia zajęć szkolnych, a w wypadku zdawania egzaminu w późniejszym terminie do 31 sierpnia tegoż roku szkolnego. Od 2003 r. na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w OKE.
  Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odrębne zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole.

     W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia jego egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor CKE. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu - w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.

 
    Proces przygotowania uczniów do egzaminów oraz dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych odbywa się systematycznie w ciągu trzyletniego cyklu nauki w gimnazjum. Prawidłowy jego przebieg zapewniają:

1.  właściwy dobór programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych dla uczniów - podręczników, zeszytów ćwiczeń, zbiorów zadań;
2.  przygotowywanie i udział uczniów w konkursach wiedzy i umiejętności;
3.  zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów - koła zainteresowań i przedmiotowe;
4.  zapoznawanie z dorobkiem kultury poprzez uczestnictwo uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych - koncertach, spektaklach teatralnych, wystawach;
5.  możliwość korzystania z literatury pomocniczej dostępnej w bibliotece i czytelni szkolnej - zestawy zadań egzaminacyjnych, zbiory zadań;
6.  dostęp do internetowych serwisów edukacyjnych;
7.  konstruowanie testów i sprawdzianów zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych;
8.  systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 w klasach I

  • z matematyki, języka polskiego, fizyki,

w klasach II

  • z historii i wosu, biologii, geografii i chemii,

w klasach III

  • egzaminy próbne z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, języka obcego nowozytnego,

9.  analiza wyników przeprowadzonych sprawdzianów, informowanie o wynikach uczniów i rodziców.

Dodano: 2014-09-01 14:34:44

Ciekawe strony