Artykuł


Zagrajmy o sukces

 O projekcie.

 

„Zagrajmy o sukces”- projekt zrealizowany przez Gimnazjum nr 5 w Płocku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Projekt zrealizowany został w Gimnazjum nr 5 w Płocku w okresie od 01.09. 2010 r. do 30.11.2011 r. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich klas o szczególnych potrzebach edukacyjnyjnych (mający trudności w nauce), lub wychowawcze (mający zaburzenia emocjonalne), lub posiadający opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub chorujący przewlekle lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące zajęcia dodatkowe:

  • Z angielskim na Ty – zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 6 godzin w miesiącu,
  • Z komputerem łatwiej... – zajęcia informatyczno-komunikacyjne w wymiarze 6 godzin w miesiącu,
  • Równaj do najlepszych - zajęcia dydaktyczno-wyrównawacze  z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych w wymiarze 4,5 godzin w miesiącu,
  • zajęcia socjoterapeutyczne - zajęcia  z zakresu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego w wymiarze 4,5 godzin w miesiącu,
  • W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia sportowo-wychowawcze w wymiarze 9 godzin w miesiącu.
Cel projektu.

 

Cel ogólny: 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych w okresie od IX 2010 r. do XI 2011 r.

Cele szczegółowe: 

  • Umożliwienie  uczniom rozwijania komp. kluczowych przyr-mat., ICT i posługiwania się j. angielskim w ramach interdyscyplinarnych zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodami aktywnymi.
  • Umożliwienie uczniom zlikwidowanie opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego na pozalekcyjne zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.
  • Wzrost świadomości roli kształcenia, zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty poprzez wdrożenie programu opieki psycholog. dla uczniów wykazujących problemy w nauce i zagrożonych uzależnieniami.
  • Przygotowanie uczniów do systematycznej aktywności fizycznej w czasie wolnym i wdrażanie do uprawiania sportów przez całe życie.

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym PO KL: podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa. Projekt był opracowany zgodnie z zasadami polityki równych szans. 

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

We wrześniu 2010 roku dyrektor gimnazjum dokonał naboru na zajęcia pozalekcyjne  zachowaniem następujących zasad: pierwszeństwa uczniów z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi; równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do realizowanych zajęć.

 

W projekcie wzięło udział 22 uczniów. Łącznie przeprowadzono 390 godzin zajęć w tym 58,5h zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, 58,5h zajęć w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 78h zajęć ICT, 78h zajęć z języka angielskiego i 117 h zajęć sportowo-wychowawczych.

 

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną  kwotę 3292,99 złotych.

 

Osiągnięto następujące wskaźniki:

 

1. z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: poprawa ocen, sprawne posługiwanie się rachunkiem pamięciowym w zakresie czterech podstawowych działań, nabycie umiejętności  samodzielnego poszukiwania sposobów rozwiązywania zadań, opracowywania wyników i wyciągania wniosków, umiejętność łączenia wiedzy z praktycznym działaniem, czytanie tekstów naukowych ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań różnych rodzajów i typów, umiejętność doszukiwania związków, podobieństw i różnic aby ułatwić sobie  zapamiętanie i zrozumienie podstawowych pojęć i faktów, wiara we własne możliwości i rozbudzenie motywacji do nauki.

 

2. z zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: wzrost efektywności osiągnięć szkolnych, dobre funkcjonowanie w kontaktach z innymi ludźmi, zrozumienie sensu edukacji, ukształtowanie w uczniu poczucia sprawstwa, podejmowanie przez ucznia odpowiedzialnych decyzji, szacunek dla wartości, opanowanie strategii pozwalających na kontrolowanie emocji, adekwatny obraz własnej osoby, większa świadomość własnych myśli, uczuć i zachowań.

 

3. z zajęć ICT: umiejętność obróbki plików graficznych za pomocą programów graficznych, tworzenia animacji, projektowania i realizowania własnych rozwiązań z dziedziny grafiki komputerowej,wykorzystywanie narzędzi programów graficznych, tworzenia prezentacji multimedialnych na zadany temat,  wstawiania do prezentacji plików dźwiękowych i filmowych, tworzenia stron – serwisów  internetowy, umiejętności szukania, znajdywania potrzebnych informacji i ocena pod względem przydatności, umiejętności korzystania z wyszukiwarek internetowych różnego typu, świadomość kar za nieprzestrzeganie zasady własności intelektualnej innych, pisania prostych programów komputerowy za pomocą języka programowania, umiejętności oceny pracy pod względem estetyki, przydatności.

 

4. z zajęć z języka angielskiego: wzbogacenie słownictwa, rozwój logicznego myślenia, znajomość różnych technik uczenia się, zdobycie umiejętności tworzenia komunikatów językowych.

 

5. Z zajęć sportowo-wychowawczych: poprawa sprawności fizycznej, poznanie różnych form aktywności fizycznej, umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, zdrowe radzenie sobie z nadmiernym stresem i napięciem, wykazywanie zachowań asertywnych, stosowanie zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego, umiejętność samodzielnego przygotowania organizmu do wysiłku fizycznego.

 

Dodano: 2014-09-23 10:36:02

Ciekawe strony