Artykuł


Samorząd Uczniowski

 

Ramowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2016/2017.

 

1. Opracowanie regulaminu wyborów do SU.
2. Zorganizowanie wyborów klasowych przedstawicieli do SU.
3. Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i zastępcy SU (przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczej).
4. Opracowanie terminarza SU, przydzielenie zadań.
5. Odwiedzenie i zapalenie zniczy na miejscu stracenia patrona szkoły Zygmunta Padlewskiego przez przedstawicieli SU.
5. Organizacja dyskotek szkolnych:
    - Halloween;
    - Walentynki.
6. Akcje wolontariackie:
    - WOŚP;
   - Pola Nadziei;
   - zbiórka karmy i pieniędzy dla Schroniska dla zwierząt;
   - zbiórki żywności i odzieży dla potrzebujących;
   - Akcja Paczka;
   - współpraca z PCK i Wolontariatem UMP;
   - Góra Grosza;
   - koleżeńska pomoc w nauce.
7. Akcje Centrum Edukacji Obywatelskiej.
8. Współorganizacja Dnia Otwartego.
9. Przygotowanie życzeń Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych dla nauczycieli.
10.Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny.
11. Udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły.
12. Współorganizacja Dnia Dziecka.
13. Podsumowanie pracy SU.

 

Samorząd Uczniowski w swoim planie kładzie szczególny nacisk na:

a) Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabiania poczucia odpowiedzialności za podjete zadania,
b) Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
c) Tworznie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
d) Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
e) Współpracę z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
f) Podtrzymywanie szkolnych tradycji,
g) Rozbudzanie postaw patriotycznych.

 

Prace ciągłe

 

1. Zebrania samorządu, planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
2. Zagospodarowanie gazetki ściennej samorządu.
3. Współudział w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
4. Organizowanie i pomoc w przeprowadzaniu apeli i uroczystości szkolnych.
5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej.
6. Współpraca z TVG5.
7. Konkurs Aktywna Klasa


Samorząd Uczniowski oraz opiekunowie zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższym planie pracy wg bieżących potrzeb.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego (do pobrania)


 
Przewodniczący SU w Gimnazjum nr 5 w Płocku:  Maja Osmańska

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

pani  Anna Dolman-Dyna, Pani Zuzanna Mazuś-Kaliszewska
 


Regulamin wyboru do Samorządu Uczniowskiego:
 
I. Wybór samorządu uczniowskiego

 

Każda klasa w dniach od 1 do 14 września wybiera w sposób demokratyczny swojego przedstawiciela do samorządu uczniowskiego. Kandydat do samorządu nie może mieć oceny zachowania w roku poprzednim niższej niż ocena dobra.

 

II. Wybory na przewodniczącego samorządu.


Podczas pierwszego spotkania samorządu uczniowskiego ustalane są zasady kampanii wyborczej na przewodniczącego samorządu oraz zostaje powołana komisja wyborcza, która czuwa nad przebiegiem wyborów.

1. Termin wyborów.

Kampania wyborcza trwa od 23 września do 4 października 2015 roku.

2. Sposób zgłaszania kandydatów.

 

Kandydat na przewodniczącego wybierany jest spośród zgłoszonych wcześnie przedstawicieli klas, który musi uzyskać poparcie swojej klasy, czyli zebrać co najmniej 51% głosów swojej klasy. Na stanowisko przewodniczącego mogą ubiegać się zarówno przedstawiciele klas pierwszych jak i drugich i trzecich.


3.Sposób prowadzenia kampanii wyborczej.

- kampania wyborcza trwa przez 2 tygodnie poprzedzające dzień głosowania;
- w czasie kampanii nie wolno oczerniać kandydatów, niszczyć lub usuwać plakatów konkurentów;
- dzień przed wyborami obowiązuje zakaz agitacji, tzw. cisza wyborcza,
- jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady fair-play albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór.

 

4.Sposób głosowania i liczenia głosów.

 

 W trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas znajdują się członkowie komisji wyborczej. Urna wyborcza zostaje odpowiednio zabezpieczona. Każdy uczeń otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania. Głosuje się wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu ani zagłosować za koleżankę lub kolegę.
Po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności sprawdza, ile głosów zostało oddanych –  komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania – ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego. Następnie komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata, bądź nie zaznaczono niczego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów. Na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych podczas liczenia głosów

Dodano: 2014-09-08 15:31:44

Ciekawe strony