Artykuł


Stypendia

Stypendia miejskie

 

finansowane w 100% z budżetu miasta Płocka.
Stypendia miejskie przyznawane są uczniom zameldowanym na terenie miasta Płocka, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 1.850 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i osiągającym dobre wyniki nauczania.

Wnioski o przyznanie stypendiów miejskich przyjmowane są w sekretariacie szkoły przez  p. M. Gralewską po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 15 lutego lub do 30 czerwca każdego roku.

Zobacz regulamin

Więcej na stronie http://zjoplock.pl/stypendia/miejskie.html

 

Stypendia szkolne i zasiłki losowe

 

finansowane z budżetu miasta Płocka i budżetu Państwa.
Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 514 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w sekretariacie szkoły do  p. M. Gralewskiej.

Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkole.

Zobacz regulamin

Więcej na stronach:

http://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/szkolne.html

http://zjoplock.pl/stypendia/ustawowe/zasilki-losowe.html

 

Stypendia unijne

 

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Więcej w regulaminie i stronie www.oeiizk.waw.pl/stypendia/

Wnioski i szczegółowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 Zobacz regulamin

Więcej na stronie http://zjoplock.pl/stypendia/unijne.html

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.

 Regulamin przyznawania stypendiów w Gimnazjum nr 5 w Płocku

 

1. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje się dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu  każdego semestru.

2. Stypendia wypłacane są  jednorazowo, odpowiednio w terminach:

a. za pierwszy semestr - po zakończeniu semestru nie później niż 31 marca;

b. za drugi semestr - we wrześniu kolejnego roku szkolnego.

3. Stypendia będą przyznawane dla uczniów klas I - III gimnazjum.

4. Wysokość pojedynczego stypendium ustala się zgodnie z art. 90g ust.10 ustawy o systemie oświaty w kwocie 100 zł.

5. Uczeń może mieć przyznane niezależnie, równocześnie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

6. Korzystanie przez ucznia ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie ma wpływu na przyznanie stypendium.

Zasady przy podziale stypendiów w szkole:

7. Przyznawaniem stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe zajmuje się komisja szkolna w składzie: wicedyrektorzy, przedstawiciele wychowawców klasy I, II, III, przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.

8. Za najwyższe osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym przeznacza się nie więcej niż 30% całkowitej liczby przyznanych stypendiów. Ostateczną decyzję co do limitu stypendiów za osiągnięcia sportowe w danym semestrze podejmuje komisja stypendialna.

9. Pozostała liczba stypendiów przeznaczona jest na stypendia za najlepsze wyniki w nauce.

Za wyniki w nauce:

10. Stypendium może otrzymać uczeń Gimnazjum Nr 5, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 (liczoną zgodnie z rozp. MEN), najwyższą ocenę zachowania i swoją postawą wyróżnia się w sposób szczególny na tle szkoły.

11. W przypadku jednakowej średniej o przyznaniu stypendium decydują:


a. oceny z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym,
b. ocena zachowania,
c. głosowanie członków komisji.

12.Wnioski o stypendia za wyniki w nauce dla uczniów składają wychowawcy poszczególnych klas do wicedyrektorów w dniu posiedzeniu rady klasyfikacyjnej.

za osiągnięcia sportowe:

13. Ustalenie listy uczniów posiadających najwyższe osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym następuje tydzień przed radą klasyfikacyjną. 

14. Wniosek o stypendium składa nauczyciel wychowania fizycznego.

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń Gimnazjum Nr 5, który:

a. posiada najwyższe osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym;

b. wykazuje wzorową postawę reprezentanta szkoły na zawodach sportowych;

c. systematycznie uczestniczy w zajęciach sportowych obowiązkowych i dodatkowych;

d. zainteresowania ucznia sportem wykraczają poza program szkolny;

e. uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania;

f. przestrzega zasady "fair play";

g. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,5.

16. Stypendia sportowe przyznawane są za osiągnięcia uczniów w rozpatrywanym semestrze.

17. Uwzględniane są jedynie osiągnięcia sportowe ucznia na rzecz Gimnazjum nr 5 w Płocku. Przynależność do klubów sportowych oraz występy w kadrach wojewódzkich i narodowych nie są brane pod uwagę.

18. O przydziale stypendiów sportowych   decyduje liczba punktów przyznawanych uczniowi za udział w zawodach sportowych na poszczególnym szczeblu, wg klasyfikacji:

  • zawody międzynarodowe                      15 pkt
  • zawody ogólnopolskie                           10 pkt
  • zawody wojewódzkie                               8 pkt
  • zawody międzypowiatowe (rejonowe)      5 pkt
  • zawody powiatowe                                  3 pkt
  • zawody  miejskie                                     1 pkt

19. Przyznawana liczba punktów odpowiada randze zawodów, w których uczeń brał udział, lub jest sumą za poszczególne szczeble zawodów, w których uczeń uczestniczył (wypracował końcowy sukces), np. mistrz zawodów wojewódzkich, który przeszedł przez eliminacje miejskie i międzypowiatowe zdobędzie 14 pkt. (1+5+8=14)

20. w przypadku uczniów z równą liczbą punktów o ich kolejności decyduje średnia ocen przedmiotowa.

Dodano: 2014-10-02 08:36:39

Ciekawe strony