Artykuł


Informacje dla rodziców

Dni wolne w roku szkolnym 2016/17

 

Termin
Uwagi
31 października 2016
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2016
Narodowe Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2016
Zimowa Przerwa Świąteczna
6 stycznia 2017
Święto Trzech Króli
13 - 26 lutego 2017
Ferie Zimowe
13 - 18 kwietnia 2017
Wiosenna Przerwa Świąteczna
19 - 21 kwietnia 2017
Egzaminy Gimnazjalne
1 maja 2017
Święto pracy
2 maja 2107
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja Święta Konstytucji 3-ego Maja 
4, 5 maja 2107
dni wolne od zajęć dydaktycznych
15 czerwca 2017 Boże Ciało
16 czerwca 2017 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 Terminy zebrań i dni otwartych

 

Termin
Uwagi
8 września 2016
godz. 1630
Pedagogizacja rodziców w kl. III w sali widowiskowej - egzamin gimnazjalny 2017 
 Zebranie Rady Rodziców, godz. 1800, świetlica
27 października 2016
 godz.1700 – 1830 
OTWARTY CZWARTEK
24 listopada 2016
godz. 1630
godz. 1700 – 1830
Zebranie ogólne
 
Dyżury nauczycieli - otwarty czwartek
 Zebranie Rady Rodziców, godz. 1800, świetlica
15 grudnia 2015
 godz.1630 – 1800
OTWARTY CZWARTEK
26 stycznia 2017
godz. 1630
Zebranie podsumowujące I semestr r. szk. 2016/2017
 Zebranie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli Rady Pedagogicznej, godz. 1800
30 marca 2017
godz. 1630

Zebranie ogólne
 
 
27 kwietnia 2017 
godz. 1630 – 1800
OTWARTY CZWARTEK
1 czewca 2016 
godz. 1630
godz. 1700 – 1830
Zebranie ogólne
 
Dyżury nauczycieli - otwarty czwartek

 

Powiadomienie o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych i nieklasyfikowaniu rodzic otrzymuje (15 grudnia 2016) w formie pisemnej za pośrednictwem swojego dziecka na miesiąc  przed klasyfikacją.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach na I semestr rodzic otrzymuje rodzic (14 stycznia 2017) w formie pisemnej za pośrednictwem swojego dziecka na dwa tygodnie przed klasyfikacją (28 stycznia 2017).

 

Usprawiedliwianie i zwalnianie z zajęć:


Usprawiedliwienia nieobecności ucznia mogą dokonywać tylko lekarze, rodzice lub prawni opiekunowie:

a) w przypadku, gdy uczeń jest nieobecny przez jeden dzień, dostarcza usprawiedliwienie w dniu powrotu do szkoły,
b) w przypadku, gdy uczeń jest nieobecny przez dłuższy okres czasu, dostarcza usprawiedliwienie w tygodniu następującym po nieobecności,
c) w przypadku dłuższej nieobecności, powyżej jednego tygodnia, rodzic zobowiązany jest telefonicznie powiadomić szkołę, zwolnienie ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jest możliwe tylko po dostarczeniu pisemnej prośby od rodzica lub osobistego odebrania dziecka ze szkoły,

Uczniowie nie mogą na własną rękę opuszczać terenu szkoły, w przypadkach wyjątkowych np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia, złe samopoczucie itp., pielęgniarka lub inny pracownik szkoły telefonicznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów, którzy osobiście odbierają ucznia ze szkoły.

 

Warunki korzystania z obiadów w stołówce szkolnej:
  • cena obiadu - 5,5 zł
  • obiady wydawane są w godz. 1225 - 1330
  • obiady można wykupić na cały miesiąc lub określone dni tygodnia
  • opłaty przyjmuje intendent szkoły w godz. 700 - 1500 w sekretariacie.
Orzeczenia z poradni:

 

Aktualne orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dyslekcji lub innych dysfunkcjach uczniów należy dostarczać do pedagoga szkolnego pani Ewy Stania-Tomczak. Opinia taka zawiera istotne wskazówki dla nauczycieli do pracy z tymi uczniami. Może też być podstawą do ubiegania się rodzica o możliwość zdawania przez jego dziecko egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do dysfunkcji, np. w wydłużonym czasie.
 

Wychowawcy klas 2016/2017

 

I a - p. Zuzanna Mazuś - Kaliszewska
I b - p. Agnieszka Rosiak
I c - p. Alina Lorenz
I d - p. Ewa Łabuś
I e - p. Piotr Wiśniewski

 

II a - p. Anna Dolman - Dyna
II b - p. Rafał Gąsiorowski
II c - p. Ewa Buchalska
II d - p. Aleksandra Gałczynska - Krawczyk
II e - p. Jolanta Gostomska
II f - p. Jadwiga Kruczyńska

 

III a - p. Izabela Wójcik
III b - p. Iwona Kołodziejska
III c - p. Anna Rutkowska
III d - p. Olga Zalewska
III e - p. Maciej Wierciński

 

Dodano: 2014-09-02 12:18:57

Ciekawe strony