Artykuł


Innowacje Pedagogiczne

W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum nr 5 
realizowane są innowacje pedagogiczne:

 

Innowacja pedagogiczna „Z językiem angielskim w świat”


Innowacja skierowana jest do uczniów rozpoczynających  naukę w gimnazjum. Program innowacji realizowany będzie na dodatkowych godzinach w klasie I, II i III.
 
Innowacja będzie polegała na:
1   Rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
2   Rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów z wykorzystaniem języka obcego.
3   Integrowaniu sprawności językowych w celu jak najgłębszego poznania języka.
4   Przygotowaniu uczniów do wykorzystania języka obcego w sytuacjach życiowych, wymagających znajomości innych krajów.
5   Poszerzeniu  wiedzy na temat znajomości obyczajów i norm życia codziennego wybranych krajów anglojęzycznych.
6   Doskonaleniu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (Internet, prasa obcojęzyczna, programy  w języku angielskim, prezentacje itp.)
7   Wszystkie powyższe aspekty innowacji realizowane będą poprzez szerokorozumiane  usprawnianie umiejętności konwersacji w języku obcym. 

Metody i techniki pracy:
dyskusje, metody aktywne, konkursy, projekty.  prezentacje multimedialne, wykorzystanie mediów (Internet, prasa obcojęzyczna, filmy, przedstawienia w języku obcym),  metoda drillingu (zwalczanie błędów językowych za pomocą wielokrotnego powtarzania i odgrywania scenek), metoda naturalna (The Natural Approach - wyeliminowanie strachu i lęku przed popełnianiem błędów), metoda translacyjno-gramatyczna (analiza gramatyczna i tłumaczeniowa).

Autorem innowacji jest p. Zuzanna Mazuś - Kaliszewska.
Realizowana jest w klasach 1a i 2a.

 

Innowacja „Bliżej matematyki”


Gdy rozwijają się u uczniów indywidualne zainteresowania, ważne jest, by każdy z nich odkrył walory matematyki związane z jej użytecznością w codziennym życiu. Dzięki temu programowi uczeń ma na to więcej czasu i ma większe szanse na realizację swoich celów i zamierzeń dotyczących przyszłości.

Program ma przygotować ucznia do: samodzielnego logicznego, krytycznego i twórczego myślenia, zdobywania umiejętności matematycznych koniecznych w życiu codziennym, samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska, stosowania nabytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin wiedzy.

 Autorkami innowacji są p. Bożena Skorłutowska i p. Ewa Słupecka.

Realizowana jest w klasach 1b, 2b, 3b.

 

Innowacja z informatyki "Tajemnice grafiki komputerowej"

Innowacja "Tajemnice grafiki komputerowej" jest realizowana w klasie 3b podczas dodatkowych godzin informatyki.
Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera, jako narzędzia do obróbki obrazu oraz przekazanie umiejętności tworzenia i edycji obrazów graficznych, a także wyrobienie w niej zmysłu artystycznego i poczucia estetyki. Podczas zajęć w pracowni uczniowie będą mogli twórczo rozwiązać problemy z zagadnień edycji i obróbki obrazu. Praca i nauka realizowana będzie poprzez projekty indywidualne i zespołowe. W sytuacjach trudności w rozwiązaniu problemu, będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem oraz komunikowania się ze sobą, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez sieć. Na zajęciach będą stosowane metody aktywizujące,  np.: praca w grupie, metoda projektu oraz ćwiczenia praktyczne.
Innowacja będzie podlegała ewaluacji. Ustalono następujące zasady ewaluacji: użyteczności, efektywności, wykonalności, jawności i trwałości.  Innowacja przewiduje ewaluację na koniec każdego roku szkolnego w postaci: ankiet skierowanych do uczniów i rodziców. Ewaluacja w ciągu roku szk. polegać będzie na obserwacji, wywiadach oraz analizie wyników nauczania i kompetencji uczniowskich.

Autor programu:Krzysztof Stefaniak

Realizowana jest w klasie 1b.

 

Innowacja "Komputer i co dalej?"


Celem wprowadzenia programu jest zaznajomienie młodzieży z praktycznym zastosowaniem komputera, jako narzędzia do tworzenia podstawowych programów komputerowych, obróbki filmów, grafiki i tworzenia stron www w języku HTML i systemach CMS. Podczas zajęć uczniowie będą mogli twórczo rozwiązać problemy związane z informatyką i matematyką. Praca i nauka realizowana będzie poprzez projekty indywidualne i zespołowe.. Na zajęciach będą stosowane metody aktywizujące,  np.: praca w grupie, metoda projektu oraz ćwiczenia praktyczne.  Innowacja przeznaczona jest dla uczniów którzy pasjonują się informatyką, chcą rozwijać  zainteresowanie informatyczne w sposób kreatywny.
Autorem innowacji jest p. Rafał Gąsiorowski

Realizowana jest w klasie 2b.

 

Innowacja pedagogiczna „Wiedza o krajach Królestwa Zjednoczonego"

 

Przedmiotem innowacji „Wiedza o krajach Królestwa Zjednoczonego" będą kraje współtworzące Wielką Brytanię. Uczniowie odbędą wirtualną podróż po Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej poznając kulturę, historię, geografię oraz życie codzienne ich mieszkańców. Lekcje prowadzone będą w języku angielskim.

Autorem innowacji jest p. Piotr Wiśniewski.

Realizowana jest w klasie 3a.

 

Dodano: 2014-09-20 19:13:45

Ciekawe strony